Technické zmeny, úpravy

Vyhradzujeme si právo na kontštrukčné a rozmerové zmeny a úpravy cien bez ohlásenia. Fotografie výrobkov na internete sa môžu líšiť od dodaného tovaru. Informácie o hmotnosti bez záruky. Neručíme za chyby. V prípade špeciálneho použitia sa u nás vopred informujte na vhodné riešenia. Kopírovanie a tlač, tiež len čiastočná, je možná len s povolením firmy Schwer Fittings GmbH.

Odchýlky noriem

Vo všeobecnosti spĺňajú naše výrobky požadované normy. Vyhradzujeme si však právo na konštrukčné resp. rozmerové odchýlky. Miery sú zmenené, ak vidíme nejaké technické prednosti alebo v prípade výrobno-technickej nevyhnutnosti. Všetky odchýlky od požadovaných noriem prehodnocujeme s naším produktovým manažmentom.


Pre Vašu bezpečnosť

Nakoľko sú spojovacie potrubné elementy tiež vystavované dynamickej záťati a nekontrolovateľným tlakovým špičkám, doporučujeme používať výhradne originálne diely Schwer a dodržovať montážne predpisy Schwer. V opačnom prípade môže byť narušená funkčnosť a môže dôjsť ku strate záruky.


Tlakové údaje

Použiteľné prevádzkové tlaky (PN) sú uvedené na každej strane katalógu v tabuľke. Tlaky sa uvádzajú v baroch a sú vo vzťahu k médiu: voda – statický tlak. Za normálnych prevádzkových podmienok (statických) a teploty (20°) zodpovedá prevádzkový tlak (PB) uvedeným menovaným tlakom (PB)(PN), (viď. DIN 2401 časť 1). Pri vyšších teplotách sa prevádzkové tlaky (PB) znižujú oproti uvedeným menovaným tlakom (PN) podľa nasledovnej tabuľky.


Tabuľka – teplota/tlak

Teplotný rozsah zníženie tlaku

-60°C až 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 odporúča pre materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) hraničnú teplotu 400°C.

Europäische Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU

Bereich A und V (Armaturen und Ventile):

Alle Produkte werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich ECO (Ecotube Verschraubungen):

Alle Produkte werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von Gasen der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Produkte mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich QC (Schnellverschlusskupplungen):

Alle Kupplungen werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Kupplungen mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 32 mm dürfen nicht zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Kupplungen mit Nenndurchmessern von mehr als 32 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Bereich Aq (Aquapress Pressfittings Kugelhähne):

Alle Kugelhähne werden gemäß Artikel 4.3 der Europäischen Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU entwickelt und hergestellt. Kugelhähne mit Nenndurchmessern von mehr als 25 mm bis einschließlich 60 mm dürfen nicht zum Fördern von gasförmigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Kugelhähne mit Nenndurchmessern von mehr als 60 mm dürfen nur zum Fördern von flüssigen Fluiden der Gruppe 1 (gefährlich) oder Gruppe 2 (ungefährlich) gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Medien ist eine Überprüfung durch Schwer Fittings anzufragen.

Stellungnahme Schwer Fittings

Kombinácia rôznych súčastí skrutkovania

Pri kombinovaní rôznych komponentov skrutkovania, materiálov a tesnení v rámci jedného trubkového potrubia, platia vždy najnižšie uvedené prevádzkové tlaky a teplotné obmedzenia.


Správna montáž

Pre všetky v katalógu uvedené tlakové hodnoty predpokladáme, že montáž skrutkovania bude prevedená bezchybne a podľa montážneho návodu. Postupujte preto presne podľa montážneho postupu. Pri kladení potrubia dbajte nato, aby skrutkovania nespôsobili žiadne ďalšie zaťaženia a napätia.

Schwer Fittings Standard cleaning

As standard, the u2-Lok twin-ferrule fittings are supplied free of oil and grease (off) and individually packed in foil. A special multi-stage cleaning process with ultrasonic support removes oil and grease residues as well as loose particles, ensuring that the components meet the basic requirements of the industry.

When using oxygen, certain precautions must be taken to rule out the risk of fire. The cleanliness of the system plays an important role in preventing an oxygen fire. For such applications, we offer fittings in accordance with the "offO2" Schwer Fittings standard. This in-house standard defines the cleaning, assembly and packaging of stainless steel fittings in accordance with ASTM G93 Level C for all components in contact with media.

 Please refer to our more detailed information on the various cleaning standards in the data sheets listed below.

Cleaning Standard off
Cleaning Standard offO2
predchádzajúcu stránku